Kontaggt

Unter folgende E-Mail Adrässe findsch Kontaggt zu uns:

Hesch Du e generelli Froog an unseri Glygge?
Denn schigg e E-Mail an unsere Oobmaa:   oobmaa(at)joker-waggis.ch

Wottsch Du Passiv-Mitgliid wärde oder hesch e Froog derzue?
Denn schigg e E-Mail an unsere Passive-Verantwoortlige:   passive(at)joker-waggis.ch

Hesch Du e Froog zur Glyggezyttig “72stunde”?
Denn schigg e E-Mail an unseri Redaggzioon:   redaggzioon(at)joker-waggis.ch

Wottsch Du Diini aigene Buttons häärstelle loo?
Denn schigg e E-Mail an unsere Buttons-Verantwoortlige:   buttons(at)joker-waggis.ch

Hesch Du Interässe an unsere Fan-Artiggel oder unserem Partyzält?
Denn schigg e E-Mail an unser Lädeli:   jokerlade(at)joker-waggis.ch

Hesch Du e Froog zur Homepage oder technischi Probleem:
Denn schigg e E-Mail an unsere Webmaster:   webmaster(at)joker-waggis.ch