Waagebau 2014

Im Summer 2014 isch es ändlig sowyt gsi – d JOKER WAGGIS hän sich e neye Waage kauft.

Nachdäm miir syt der Fasnacht 2011 d Mitgliiderzaal uff acht erheet hän, isch der Platz uff em alte Waage scho seer beschränggt gsi. Es het also e neye Waage und e neys Konzäpt aane miesse – denn wär uns kennt dää waiss, dass miir der diräggt Kontaggt zem Publikum am Stroosserand sueche. Fir e neye Waage isch also vo Aafang aa glaar gsi: Dää muess geege d Sytte offe syy!

Es het zwar e mänggi Stund fir e Waagebau miesse gopferet wärde, doch wie me gseet, het sich s gloont …

[flagallery gid=66]